Tietosuoja

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

 

Rekisterinpitäjä

Pircklén Oy

Y-tunnus: 2867187-0

osoite: Kirveskoskentie 396, 07170 Pornainen

puhelin: 0400905906

sähköposti: ask@pircklen.fi

verkko-osoite: www.pircklen.fi

 

Henkilörekisterin nimi

Pircklén Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

  • Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn.
  • Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde.
  • Rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoitteiden toteuttaminen.
  • Rekisterinpitäjän oikeutettu et, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen

Käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti ja huolehdimme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään seuraaviin tarkoituksiin;

  • Asiakassuhteiden hoitamiseen
  • Sivustomme kehittämiseen
  • Asiakaspalvelun ja tukitarpeidesi kehittämiseen
  • Kilpailun, kampanjan tai kyselyn hallinnointiin

 

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Henkilötietojen suojaus

Käytössämme on erilaisia turvatoimia henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi. Käytämme pääsynvalvontaa, sekä salausta verkossa lähetettävien tietojen salaamiseen. Vain työntekijät, joiden tulee suorittaa tiettyä työtehtävää (esimerkiksi taloushallinto) voivat käyttää tunnistamisen mahdollistavia yksityistietoja. Tietokoneet/palvelimet, jotka sisältävät tunnistamisen mahdollistavia tietoja, säilytetään turvallisessa ympäristössä.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme asiakkuuden kannalta tarpeellisia tietoja vähintään asiakassuhteen keston ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytysaika riippuu tietojen käyttötarkoituksista. Pircklén Oy noudattaa lakisääteisiä velvoitteita tietojen säilyttämisessä.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty; tai

b. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään kirjallisesti osoitteeseen

Pircklén Oy, Kirveskoskentie 396, 07170 Pornainen.

Tiedustelijan tulee todistaa henkilöllisyytensä.